Arbetsmiljlö & Säkerhet på Medpro

Alla Platser / juli 21, 2020

Torpa

Vi på Medpro Clinic vill att alla anställa ska känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats. Vi strävar alltid efter en god arbetsmiljö och med den nuvarande situationen så är det extra viktigt att arbetsmiljön är så bra den kan bli. När en god arbetsmiljö finns så skapas en välmående personal, vilket också leder till mer nöjda patienter med en ökad patientsäkerhet. För att skapa goda förutsättningar för att upprätthålla en säker vård för våra patienter så genomför vi risk- och händelseanalyser.

Arbetsmiljö kan betyda många olika saker beroende på vilket yrke som det handlar om. I vår verksamhet så handlar arbetsmiljö om att de som arbetar hos oss inte ska drabbas av ohälsa eller kommer till skada på arbetsplatsen. De ska också trivas och utvecklas både yrkesmässigt och som personer. Arbetsmiljöarbetet ska vara genomgående i alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.

Mobbning och trakasserier hör inte hemma någonstans och speciellt inte på Medpro Clinics arbetsplatser. ALLA individer ska behandlas jämlikt och med respekt och vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet.

På vår arbetsplats innebär det:

Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör.

Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.

Chefer och skyddsombud har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.

Samtliga anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert.

Vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.

Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.

Arbetsmiljöfaktorer alltid beaktas vid alla typer av inköp.

Vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål.

Vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Fler nyheter från Alla Platser