Hur arbetar Medpro Steps?

Medpro Steps Nedtrappningsenhet är ett tvärprofessionellt specialistteam inom primärvården. Det innebär att flera olika professioner samverkar för att kunna ge de bästa möjligheterna för att stötta dig att avsluta ditt läkemedelsberoende.

Våra behandlingsinsatser planeras och utgår från varje patients behov, därav kan behandlingstiden variera.

Behandlingen bygger på ett kognitivt förhållningssätt. Vi ser inte bara till det kroppsliga utan lägger också stor vikt vid tankar, känslor och beteenden. Förutom stöd från läkare och sjuksköterska finns kurator och fysioterapeut som stöd under behandlingen. Vi använder oss av TUB-modellen som metod, vilket innebär en långsam utsättning av dina läkemedel.

När patienten blivit fri från intag av läkemedel erbjuds hen eftervård vilket innebär en fortsatt kontakt med de professioner som hen bedöms behöva ha stöd av. Målet med eftervården är att stötta till ett bättre mående fysiskt och psykiskt utan läkemedel.

Medpro Steps Nedtrappningsenhet erbjuder behandling på företrädelsevis Medpro Clinics vårdcentraler och i våra samarbetspartners lokaler. Vårt mål är att erbjuda behandling till erforderlig målgrupp och att finna flexibla lösningar för varje enskild patient. Denna sker enligt överenskommelse med patient och remittent, en individanpassad plan upprättas då mellan patient och Medpro Steps läkare. Medpro Steps arbetar med digitala lösningar erbjuder digitala samtal under behandlingen.

 

Postadress
Medpro Clinic vårdcentral
Medpro Steps
Torpavägen 23
462 36 Vänersborg