På Medpro Clinic arbetar vi mot att alla ska ha en god arbetsmiljö, samt känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats. Vårat ansvar handlar om att skapa goda förutsättningar för att upprätthålla en patientsäker vård genom att genomföra risk- och händelseanalyser. Genom en god arbetsmiljö skapas en välmående personal, vilket leder till nöjda patienter med en ökad patientsäkerhet.

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet, samt att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.

Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö, såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

 

På vår arbetsplats innebär det

  • Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör.
  • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.
  • Chefer och skyddsombud har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.
  • Samtliga anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert.
  • Vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.
  • Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.
  • Arbetsmiljöfaktorer alltid beaktas vid alla typer av inköp.
  • Vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål.
  • Vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
Har du några frågor? Kontakta oss