Arbetsterapi

Du som söker arbetsterapi kan boka en tid med en arbetsterapeut på den Rehab enhet inom Medpro som passar dig bäst. Vi ingår i Vårdval Rehab vilket innebär att du kan få vård och rehabilitering i form av arbetsterapi eller fysioterapi/sjukgymnastik på samtliga Rehab enheter inom Medpro Clinic.

Uppgifterna som en arbetsterapeut har är att utreda och bedöma personers aktivitetsnedsättningar, samt vid behov genomföra åtgärder för att minska aktivitetsnedsättningen. Då arbetsterapeutiska insatser under arbetsterapin är personcentrerade, kan de genomföras både vid en primärvårdsenhet, i personens hem eller i annan för personen aktuell miljö.

Arbetsterapeutens utredning och bedömning under arbetsterapi är en grund för arbetsterapeutiska insatser, men har alltmer börjat användas för att ge underlag vid diagnostisering av sjukdom och andra beslut, exempelvis vid misstänkt demens, vid beslut om sjukskrivning, indragning av körkort eller vapenlicens.

Aktivitetsbedömning av arbetsterapeut

Förmågan att klara av och balansera de vardagsaktiviteter man måste och vill göra avseende, exempelvis:

 • ADL-förmåga.
 • Förmåga till aktivitetsutförande och adaptation i olika aktiviteter i relation till personens funktionsbegränsningar och omgivande miljö.
 • Bedömning av förmågor i relation till arbete.
 • Arbetsplatskartläggning.
 • Funktionsbedömning, fysisk, psykisk eller kognitiv.
 • Kognitiv bedömning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Körkortsbedömning vid utredning och beslut kring fortsatt bilkörande efter skada eller sjukdom.
 • Bedömning av behov av anpassningar i bostad och omgivande närmiljö.
 • Bedömning av behov av hjälpmedel och vardagsteknologi.

Myndigheter, andra vårdgivare och försäkringsbolag begär ofta arbetsterapeutisk utredning och bedömning av en arbetsterapeut över en persons aktivitetsnedsättning, som underlag för deras beslut. Det kan exempelvis vara Försäkringskassan, LSS-handläggare, biståndshandläggare och försäkringsbolag som arbetsterapeuten hjälper genom arbetsterapi med patienten.

Arbetsterapeutisk intervention är hälsofrämjande eller rehabiliterande och sker både i individuell arbetsterapi och i grupparbetsterapi. Insatserna kan rikta sig både mot personen och omgivande miljö. Vilket kan se ut som följande exempel:

Exempel

 • Träning av förmågan att utföra vardagliga aktiviteter som man bör och vill göra, exempelvis inom personlig vård (ADL), hemliv, skola och fritid.
 • Träning av arbetsförmåga.
 • Träning av adaptaionsstrategier i vardagsaktiviteter i relation till funktionsbegränsningar och omgivande miljö.
 • Revidering och träning i att balansera de vardagliga aktiviteternas krav i tid och rum exempelvis genom metoden Vardagsrevidering – ReDO.
 • Träning av nedsatta fysiska, psykiska eller kognitiva funktioner.
 • Hälsofrämjande åtgärder i personens vardag exempelvis riktade mot ergonomi och levnadsvanor.
 • Miljöinriktade åtgärder i personens vardag exempelvis bostadsanpassning.
 • Tillverkning och förskrivning (prova ut, instruera, informera, och följa upp) av ortoser.
 • Rådgivning kring vardagsteknologi samt förskrivning av (prova ut, instruera, informera och följa upp) hjälpmedel.
 • Patientutbildning/patientskola exempelvis vid stressrelaterade symptom, artros, ryggproblem, kronisk smärta, KOL, gula fläcken etc.

Välj din ort

Rehab: 0520-50 66 00

Törnrosgatan 14,
464 61 Brålanda

Läs mer

Rehab: 0520-48 88 00

Järnvägsgatan 8,
463 30 Lilla Edet

Läs mer

Rehab: 0322-65 15 40

Säterigatan 122,
441 55 Alingsås

Läs mer

Rehab: 0520-50 66 10

\

Slättbergsvägen 56,
461 40 Trollhättan

Läs mer

Rehab: 0520-50 66 00

Torpavägen 23,
462 36 Vänersborg

Läs mer

Rehab: 0532-709400

Södra Långgatan 3B,
662 30 Åmål

Läs mer