Arbetsterapi

Arbetsterapeutens uppgifter är att utreda och bedöma personers aktivitetsnedsättningar samt vid behov genomföra åtgärder för att minska aktivitetsnedsättningen. Då arbetsterapeutiska insatser är personcentrerade kan de genomföras både vid en primärvårdsenhet, i personens hem eller i annan för personen aktuell miljö.

Arbetsterapeutens utredning och bedömning är en grund för arbetsterapeutiska insatser, men har alltmer börjat användas för att ge underlag vid diagnostisering av sjukdom och andra beslut, exempelvis vid misstänkt demens, vid beslut om sjukskrivning, indragning av körkort eller vapenlicens.

Du kan boka tid med en arbetsterapeut vid samtliga Rehab enheter inom Medpro Clinic

Aktivitetsbedömning

Aktivitetsbedömning – förmågan att klara av och balansera de vardagsaktiviteter man måste och vill göra avseende exempelvis:

 • ADL-förmåga.
 • Förmåga till aktivitetsutförande och adaptation i olika aktiviteter i relation till personens funktionsbegränsningar och omgivande miljö.
 • Bedömning av förmågor i relation till arbete.
 • Arbetsplatskartläggning.
 • Funktionsbedömning, fysisk, psykisk eller kognitiv.
 • Kognitiv bedömning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Körkortsbedömning vid utredning och beslut kring fortsatt bilkörande efter skada eller sjukdom.
 • Bedömning av behov av anpassningar i bostad och omgivande närmiljö.
 • Bedömning av behov av hjälpmedel och vardagsteknologi.

Myndigheter, andra vårdgivare och försäkringsbolag begär ofta arbetsterapeutisk utredning och bedömning över en personsaktivitetsnedsättning som underlag för deras beslut. Det kanexempelvis vara Försäkringskassan, LSS-handläggare, biståndshandläggare och försäkringsbolag.Intervention

Arbetsterapeutisk intervention är hälsofrämjande eller rehabiliterande och sker både individuellt och i grupp. Insatserna kan rikta
sig både mot personen och omgivande miljö.

Exempel

 • Träning av förmågan att utföra vardagliga aktiviteter som man bör och vill göra, exempelvis inom personlig vård (ADL), hemliv, skola och fritid.
 • Träning av arbetsförmåga.
 • Träning av adaptaionsstrategier i vardagsaktiviteter i relation till funktionsbegränsningar och omgivande miljö.
 • Revidering och träning i att balansera de vardagliga aktiviteternas krav i tid och rum exempelvis genom metoden Vardagsrevidering – ReDO.
 • Träning av nedsatta fysiska, psykiska eller kognitiva funktioner.
 • Hälsofrämjande åtgärder i personens vardag exempelvis riktade mot ergonomi och levnadsvanor.
 • Miljöinriktade åtgärder i personens vardag exempelvis bostadsanpassning.
 • Tillverkning och förskrivning (prova ut, instruera, informera, och följa upp) av ortoser.
 • Rådgivning kring vardagsteknologi samt förskrivning av (prova ut, instruera, informera och följa upp) hjälpmedel.
 • Patientutbildning/patientskola exempelvis vid stressrelaterade symptom, artros, ryggproblem, kronisk smärta, KOL, gula fläcken etc.