Hälsokontroller

Medpro Clinic vill erbjuda hälsokontroller i syfte att så tidigt som möjligt upptäcka riskfaktorer som påverkar hälsan negativt.

Hälsokontroller är en omfattande hälsoundersökning som omfattar fysiska tester, provtagningar, syn- och hörseltest, beräkning av BMI mm. Hälsokontroller genomförs vid två tillfällen. Vid det första tillfället görs en noggrann genomgång av hälsoläget och provtagning sker. Vid det andra tillfället sker en uppföljning och utvärdering av provresultaten redovisas.

Att gå igenom en hälsokontroll innebär inga garantier, men den ger en status om ditt aktuella hälsoläge och vad som kan förbättras. Målet med hälsokontrollen är att främja hälsa och förebygga sjukdom.

Hälsokontroll med rådgivning
På Medpro Clinic använder vi hälsokurvan. Den ger en samlad översikt över de viktigaste riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom och en rad andra sjukdomar. Den ger ett underlag för ett samtal kring hälsa med en hälsorådgivare som är sjuksköterska eller undersköterska.

Risken att bli sjuk och dö en för tidig död påverkas av flera olika faktorer:

 • Individuella faktorer som arv, levnadsvanor och biologiska.   
 • Riskmarkörer som blodtryck, blodfetter och vikt påverkar möjligheten till en bra hälsa.
 • Rökning och alkohol.
 • Kost.
 • Livssituation.
 • Psykisk ohälsa.
 • Ärftlighet diabetes/hjärt-kärlsjukdom.
 • Midjemått/Stussmått.
 • Olika samhällsförhållanden som miljö, trafik, ekonomi och levnadsstandard.

 

I Hälsokontrollen ingår olika parametrar

 • Motion: Har en gynnsam effekt på en rad olika sjukdomar.
 • Kost: Rätt kost minskar för tidig död och har en positiv inverkan på hälsan.
 • Psykosociala faktorer: Innefattar bl.a. familj, arbete, ekonomi, utbildning och har stor betydelse för hur måendet och eventuell sjukdomsutveckling.
 • Stress: Kartläggning av stresskällor ger människor en mer hanterbar upplevelse av stress i såväl arbetssituationer som i livsstilssituationer.
 • Alkohol och tobak: Är en riskfaktor till ett flertal sjukdomar.
 • Biologiska riskmarkörer: Blodfetter (triglycerider, kolesterol), Blodtryck och midja/stusskvot.

Metod

 • Information.
 • Prover och undersökningar
 • Provtagning och tester.
 • Fylla i hälsoenkät och matvanor.
 • Diskussion, genomgång och upprättande av hälsokurva.
 • Konklusion och rådgivning.

Prover och undersökningar som ingår

 • Blodprover, fasteglukos, blodfetter (triglycerider, kolesterol), Hb (blodvärde), urinprover
  Längd, vikt, midjemått, BMI, Blodtryck, puls.
 • Mot tillägg i pris även EKG, PSA, Spirometri, syn och hörseltest.